Regulamin świadczenia naszych usług

Witamy wśród miłośników kajakarstwa! Oto regulamin korzystania z naszych usług, przygotowany, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort wszystkim uczestnikom spływów. Zasady te są fundamentem udanych wypraw i mają na celu ochronę natury oraz gwarancję pozytywnych wrażeń dla każdego. Przeczytanie i przestrzeganie regulaminu jest kluczowe, więc zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Dzięki temu wspólnie stworzymy niezapomniane wspomnienia, ciesząc się pięknem polskich wód. Dołącz do nas i rozpocznij swoją przygodę na kajaku z pełnym przekonaniem i bezpieczeństwem!

Definicje:

Dowód zapłaty – faktura lub inny dowód zapłaty ceny za Usługę.

Formularz rezerwacji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający Klientowi zarezerwowanie Usługi.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Z NURTEM.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie pod adresem: znurtem.pl/rodo, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Z NURTEM i stosowaną przez Serwis polityką plików cookies, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Z NURTEM poprzez dokonanie rezerwacji Usługi, złożone z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, za pośrednictwem profilu Z NURTEM na portalu społecznościowym Facebook albo telefonicznie.

Serwis – strona internetowa dostępny pod adresem www.znurtem.pl.

Sprzęt – kajaki albo pontony wraz z niezbędnym wyposażeniem obejmującym wiosła, kamizelki i kaski wypożyczane Klientowi w celu wykonania Usługi na podstawie złożonej Rezerwacji.

Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Klientem, a Z NURTEM.

Usługa – usługa świadczona przez Z NURTEM polegająca na wypożyczeniu Sprzętu Klientom w celu przeprowadzenia spływu oraz dowozu i odbioru Sprzętu w miejscach rozpoczęcia i zakończenia trasy spływu, którą można zarezerwować za pośrednictwem Serwisu.

Z NURTEM – Piotr Bigiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Z NURTEM Piotr Bigiel, ul. Księska 2/1, 52 – 020 Wrocław, NIP: 8982096252, REGON: 021189372, adres e-mail: kontakt@znurtem.dfirma.pl, numer telefonu: 609045251.

§ 1       OBOWIĄZKI KLIENTA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

 1. Klient dokonujący Rezerwacji w imieniu własnym lub większej grupy osób jest wyłącznie odpowiedzialny za utrzymanie wypożyczonego Sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego używania do momentu jego zwrotu.
 2. W przypadku niezwrócenia przez Klienta Sprzętu w ustalonym terminie, jego utraty, kradzieży bądź zniszczenia będącego następstwem nieprawidłowego używania, Klient dokonujący Rezerwacji odpowiedzialny jest względem Z NURTEM do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody w pełnej wysokości, niezależnie od tego czy osobiście przyczynił się do powstania szkody. Odpowiedzialność za zniszczenie Sprzętu nie dotyczy przypadków, gdy Sprzęt w momencie zwrotu Z NURTEM nosi ślady normalnego zużycia, będące następstwem prawidłowej eksploatacji.
 3. Klient dokonujący Rezerwacji oraz wszystkie osoby korzystające ze Sprzętu powinny posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wyposażenia Sprzętu, a Z NURTEM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Klienta dokonującego Rezerwacji oraz pozostałe osoby korzystające ze Sprzętu.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, Klient dokonujący Rezerwacji oraz wszystkie osoby korzystające ze Sprzętu obowiązane są korzystać z kajaków lub pontonów z założoną kamizelką asekuracyjną lub ratunkową (kapokiem). Zabronione jest korzystanie ze Sprzętu przez osoby nieumiejące pływać bądź znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby niepełnoletnie lub osoby nieumiejące pływać podczas korzystania ze Sprzętu mają obowiązek przebywać pod opieką przedstawicieli ustawowych, prawnych opiekunów bądź innych opiekunów.
 5. Z NURTEM nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z Regulaminem i obowiązującym prawem działania Klientów i osób, w imieniu których zawarli Umowę oraz za niedopełnienie przez Klientów obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
 6. Z NURTEM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych osobowych i innych informacji.
 7. Z NURTEM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, jeżeli jest ono wynikiem działania siły wyższej, tj. niemożliwego do przewidzenia działania czynników niezależnych, takich jak np. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających dostarczenie Klientom Sprzętu w ustalonym w Umowie terminie. W takim wypadku Klient może zażądać od Z NURTEM zwrotu ceny uiszczonej za Usługę w pełnej wysokości bądź wykonania przez Z NURTEM Usługi w innym dogodnym dla obu Stron terminie.
 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza Z NURTEM z tytułu nienależytego wykonania Umowy wobec Klientów niebędących Konsumentami ograniczona jest do kwoty uiszczonej przez Klienta ceny za Usługę i nie obejmuje utraconych korzyści.
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Z NURTEM z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami jest całkowicie wyłączona.

§ 2       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis prowadzony pod adresem internetowym www.znurtem.pl prowadzony jest przez Z NURTEM.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Rezerwacji dokonywanych przez Klientów i Umów zawartych w ich wyniku.
 3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby możliwe było z nim zapoznanie w dowolnej postaci.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Z NURTEM polegają na umożliwieniu:
 5. dokonania Rezerwacji poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie, za pośrednictwem profilu Z NURTEM na portalu społecznościowym Facebook albo telefonicznie;
 6. korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.
 7. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego Serwisu szkodliwych danych.
 8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie, w szczególności opisy, parametry oraz ceny nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Z NURTEM za pośrednictwem Serwisu zawiera z Klientem Umowę na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, ponieważ przedmiotem Umowy jest usługa związana z wypoczynkiem, a w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi.

§ 3       ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Korzystanie z Serwisu przez Klientów jest całkowicie dobrowolne.
 2. Z NURTEM obowiązany jest do zachowania należytej staranności determinowanej profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności przy realizacji Rezerwacji oraz Umów.
 3. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Klienta jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych i informacji.
 4. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (np. niepełnoletnich), czynności w ich imieniu mogą dokonywać wyłącznie ich przedstawiciele ustawowi (tj. rodzice) lub opiekunowie prawni.
 5. Zarówno każdy Klient, jak i osoba trzecia mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu zarówno przed, jak i po zalogowaniu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 6. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu, Klientowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§ 4       WARUNKI I SPOSÓB REZERWACJI

 1. Klient dokonuje wyszukania Usługi poprzez wybór interesującej go informacji zamieszczonej w Serwisie. Za pomocą Serwisu można dokonać Rezerwacji Usługi wypożyczenia kajaków lub pontonów z przeznaczeniem do:
 2. spływów jednodniowych;
 3. spływów weekendowych;
 4. spływów pontonowych;
 5. spływów firmowych;
 6. spływów dla grup szkolnych i studenckich.
 7. Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem Formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie, za pośrednictwem profilu Z NURTEM na portalu społecznościowym Facebook albo telefonicznie.
 8. Rezerwacje można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za wyjątkiem Rezerwacji składanych telefonicznie, których można dokonywać w godzinach 8:00 – 20:00.
 9. Przed wypełnieniem Formularza rezerwacji, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz o akceptację Regulaminu. Niezaakceptowanie Regulaminu wyklucza możliwość dokonania Rezerwacji przez Klienta.
 10. Potwierdzenie akceptacji Rezerwacji zostanie przesłane Klientowi przez Z NURTEM w formie wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Rezerwacji.
 11. Z NURTEM zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania Rezerwacji, w przypadku:
 12. gdy Rezerwacja dotyczy Usług, które nie są już dostępne (zostały w całości wykupione);
 13. zawarcia w Rezerwacji informacji niezgodnych z Regulaminem;
 14. braku zaksięgowania zaliczki.
 15. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia akceptacji Rezerwacji na podany adres e-mail z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 5 Regulaminu.
 16. Z NURTEM zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji, jeśli Klient nie uiści zaliczki lub ceny za Rezerwację w terminie określonym przez Z NURTEM, jednak nie później niż do dnia wskazanego w § 5 ust. 5 Regulaminu.
 17. Z NURTEM może świadczyć na rzecz Klienta poza Usługą także inne usługi, w zakresie których ustalenia dokonywane są indywidualnie.

§ 5       PŁATNOŚCI

 1. Ceny Usług podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. O cenie rezerwowanej Usługi Klient informowany jest każdorazowo przed zatwierdzeniem Rezerwacji. W przypadku każdej Usługi, cena wskazywana jest jednostkowo za wypożyczony kajak lub ponton w zależności od jego wielkości i ilość dni w postaci cennika. Ostateczna cena po obliczeniu dodatkowych opłat za transport i ewentualny dodatkowy sprzęt przekazywana jest Klientowi w akceptacji Rezerwacji.
 3. Z NURTEM może zażądać od Klienta zapłaty zaliczki. W przypadku gdy z powodu siły wyższej lub z winy Z NURTEM, Usługa nie zostanie wykonana, Z NURTEM zwróci Klientowi zaliczkę na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność zaliczki lub inny rachunek bankowy podany przez Klienta.
 4. Klient każdorazowo może zażądać od Z NURTEM wystawienia faktury. O żądaniu wystawienia faktury Klient powinien poinformować przed zapłatą, jednocześnie podając dane identyfikacyjne potrzebne do faktury. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, niezbędne do wystawienia faktury jest podanie przez Klienta numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Klient akceptując postanowienia Regulaminu wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
 5. Klient realizuje płatność ceny za zarezerwowaną Usługę przelewem na numer rachunku bankowego podany mu przez Z NURTEM. Nieotrzymanie przez Z NURTEM płatności za Usługę w pełnej wysokości przed dniem planowanego dostarczenia Sprzętu Klientowi jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z Usługi. Przez otrzymanie płatności rozumiane jest zaksięgowanie wpłaconych środków na rachunku bankowym Z NURTEM.

§ 6       ZASADY REALIZACJI UMÓW I REKLAMACJI

 1. W przypadku stwierdzenia, że Usługa nie została wykonana przez Z NURTEM prawidłowo, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji bezpośrednio przed, w trakcie lub niezwłocznie po wykonaniu Usługi.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta, obejmujące jego imię i nazwisko oraz adres e-mail, opis wady, żądanie Klienta oraz datę wykonania Usługi przez Z NURTEM.
 3. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: kontakt@znurtem.dfirma.pl.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Z NURTEM zwróci się do reklamującego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Z NURTEM zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Negatywne rozpatrzenie reklamacji przez Z NURTEM wyklucza ponowne złożenie przez Klienta reklamacji w oparciu o wskazane już wcześniej przyczyny.

§ 7       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Z NURTEM jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób, w imieniu i na rzecz których Umowa została zawarta.
 2. Z NURTEM jako administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Z NURTEM, w tym informacja o administratorze danych osobowych, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 8       OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Z NURTEM lub zostały użyte przez Z NURTEM za zgodą osób trzecich posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Z NURTEM lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Z NURTEM lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się naruszeń.

§ 9       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z NURTEM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Z NURTEM zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Z NURTEM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Z NURTEM, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia na stronie Serwisu. Wszystkie Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Z NURTEM dołoży starań, aby wszelkie ewentualne spory pomiędzy Z NURTEM, a Klientami rozstrzygane były w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Z NURTEM, za wyjątkiem ewentualnych sporów z Konsumentami, które rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według zasad ogólnych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2020 roku.